Indexering pensioen Boon van Loon arrest

Partnerpensioen of Bijzonder Partnerpensioen

Partnerpensioen: Een partnerpensioen is een verzekering die tot uitkering komt als de deelnemer komt te overlijden voor of na de pensioendum. Vroeger stond het partnerpensioen bekend onder de naam weduwe of weduwnaarspensioen. Of nabestaandenpensioen.

Heel veel vroeger, in de jaren zestig, kon je het partnerpensioen afsluiten "met hertrouwclausule" of "zonder hertrouwclausule". Met hertrouwclausule wilde zeggen dat ingeval van hertrouwen, het partnerpensioen verviel. Partnerpensioen "met hertrouwclausule" zal je in de huidige pensioenvoorzieningen nergens meer tegenkomen.

Vanaf de jaren tachtig veranderde het partnerpensioen. De beleggingsverzekeringen en kapitaalverzekeringen kwamen (weer) om de hoek kijken. Tot dat moment werd het partnerpensioen van jaar tot jaar opgebouwd. Onder dit soort contracten werd het partnerpensioen alleen op risicobasis verzekerd. Er werd dus geen partnerpensioen opgebouwd. Zolang je actief deelnemer was onder een pensioencontract veranderde er niet zoveel. Als je partner onverhoopt kwam te overlijden voor de pensioendatum, kregen de nabestaanden veelal een levenslang partnerpensioen uitgekeerd. Op je pensioendatum kon het kapitaal omgezet worden in een ouderdomspensioen en een partnerpensioen, veelal in de verhouding 100:70.

Dat veranderde echter als de deelnemer uit dienst trad voor zijn pensioendatum of als de deelnemer van de echt ging scheiden.

Eind jaren tachtig kwamen er ook steeds meer pensioencontracten waarbij het partnerpensioen op risicobasis was afgesloten. Het hing dan van de ontslagbepalingen af of je wel of niet in aanmerking kwam voor een partnerpensioen. Veelal was dat niet het geval.

Eind jaren negentig begon het partnerpensioen te veranderen bij een aantal hele grote pensioenfondsen. uit onderzoek blijkt dat dit het geval is of was bij het ABP en bij Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hoe zien deze regelingen er nu uit:

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn:
- Er is geen partnerpensioen opgebouwd van 01.01.1999 tot 1 januari 2006
- Vanaf 01.01.2006 wordt, als sprake is van een scheiding, er nog maar 50% opgebouwd

ABP:
Vanaf 01.07.1999 tot .............. wordt er geen partnerpensioen meer opgebouwd
Vanaf deze datum kunt u alleen op het moment van uitdiensttreding, scheiding of op uw pensioendatum een keuze maken of u ouderdomspensioen wil omzetten in partnerpensioen

Het is dan zeker raadzaam om Pensioenverweer te voeren als u van de echt scheidt. Pensioenverweer kunt u echter alleen voeren als de ontwrichting van het huwelijk niet aan u te wijten is!

Momenteel speelt het Pensioenakkoord, waaruit blijkt dat het partnerpensioen nog verder onder druk komt te staan, misschien wel helemaal vervalt. Dat is nog absoluut onduidelijk.

2022.01.29 NB: Bovenstaand onderzoek is nog in volle gang. De webpagima is verre van compleet!

 

 

Zie ook: Pensioenreglement Abp-wet tot 01.01.1996

Zie ook: Partnerpensioen

Zie ook: Brief 12.01.2022 van PensioenScheiden aan ABP (Klacht)

 Laatstelijk aangepast : 29 januari 2022

Terug naar PensioenScheiden