Rechtsongelijkheid U BETAALT ZORGPREMIE OVER INKOMEN WAT NIET VAN U IS en .....

Wie worden er gestraft:

Alle mensen die van de echt gescheiden zijn en het met hun ex-partner te verrekenen of te verevenen pensioen niet door hun pensioenuitvoerder laten uitkeren, maar dat zelf doen.

Betreft in principe alle mensen die gescheiden zijn na 27 november 1981 en voor 1 mei 1995 en alle mensen die gescheiden zijn na 1 mei 1995 en 'vergeten' zijn te verzoeken aan de pensioenuitvoerder het deel namens hen uit te keren aan de ex-partner.

Maar ook alle gehuwden, samenwonenden of geregistreerde partners waarvan de man al 65 is en de vrouw jonger dan 65 en dus in aanmerking komt voor een partnertoeslag, mits de partnertoeslag doorbetaald wordt aan de jongere partner.

En alle mensen die alimentatie moeten betalen ....

Waar wordt dat door veroorzaakt:

Het met uw ex-partner te verrekenen/verevenen pensioen wordt gezien als door u genoten inkomen en zou van uw inkomen afgetrokken moeten worden voordat een bijdrage vastgesteld wordt. Dat gebeurt dus niet!!!!

Het jaarinkomen is het zogenaamde toetsingsinkomen. Het toetsingsinkomen is gelijk aan het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting. Het verzamelinkomen is het totaal van de inkomsten uit Box 1, 2 en 3.

Niet alleen de bijdragegrondslag volgens artikel 43 van de Zorgverzekeringswet wordt te hoog vastgesteld, maar ook drempels, voor o.a. het aftrekken van Specifieke Zorgkosten worden te hoog vastgesteld.

Hoe wordt u gestraft:

U betaalt over (verzamel)inkomen wat niet van u is Zorgpremie.

U betaalt over uw inkomen in Box 1 de Inkomensafhankelijke Bijdrage, dus ook over inkomen wat niet van u is!

Doordat uw inkomen hoger wordt vastgesteld ontvangt u minder Zorgtoeslag.

Doordat uw inkomen te hoog wordt vastgesteld wordt uw Huurtoeslag te laag vastgesteld

Omdat uw inkomen te hoog wordt vastgesteld betaalt u te veel premie ANW en AWBZ

Met ingang van 01.07.2014 kan sprake zijn van een extra huurverhoging. Tot € 34.000,- max 4%. Tot 43.600,- max 4,5% en daarboven max 6%.

Doordat uw inkomen hoger wordt vastgesteld, is uw drempelinkomen voor aftrek van de Specifieke Zorgkosten hoger en kunt u geen Specifieke Zorgkosten aftrekken, dan wel minder. U betaalt dan teveel belasting.

Als u 65 bent en met een jongere partner samenwoont is de hoogte van het gezamenlijk inkomen (2013: € 2.570,88 per maand) bepalend of de toeslag die u ontvangt verminderd wordt met maximaal 10%.

Het aan uw ex-partner uit te keren pensioen zou in feite van uw onzuiver inkomen afmoeten. Het aan uw ex-partner uit te keren pensioen is voor u immers geen inkomen.

Voor mensen die gescheiden zijn na 1 mei 1995 en het verevende pensioen rechtstreeks door de pensioenuitvoerder laten uitkeren wordt dat automatisch geregeld. U vindt het pensioen niet in de jaaropgaaf terug.

Als u gescheiden bent voor 1 mei 1995, bent u veelal door uw pensioenuitvoerder niet in staat gesteld om namens u het pensioen aan uw ex-partner uit te keren. De pensioenuitvoerder weigert om haar medewerking te verlenen, kan daar wetteliijk ook niet toe gedwongen worden. En al zouden ze hun medewerking wel willen verlenen dan is dat nog geen garantie dat het te verrekenen pensioen door de pensioenuitvoerder uit de jaaropgaaf gehaald is.

Waarschijnlijk dienen ze het als een betaling aan derden te zien en is het van het netto aan u uit te betalen bedrag afgetrokken. Met andere woorden ook al had u het kunnen regelen, dan was u er nog niets mee opgeschoten.

Voor mensen die na 1 mei 1995 van de echt gescheiden zijn en het verevenende pensioen zelf uitkeren aan de ex-partner is zonder meer sprake van een rechtsongelijkheid, worden door de Nederlandse Staat gewoon gediscrimineerd.

Het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting voorziet niet in een apart vak, waar u deze aftrek kwijt kunt. De aftrek wordt door de Nederlandse Staat gezien als "Alimentatie" en als zodanig ook behandeld.

Er is ineens geen sprake meer van het verrekenen van salaris. Immers het pensioen wat je opgebouwd hebt werd altijd gezien als uitgesteld salaris!

Ruim 30% van alle mensen die gescheiden zijn na 1 mei 1995 hebben het pensioen niet laten verevenen door een pensioenuitvoerder. Dat kan te wijten zijn aan verschillende oorzaken:

- zijn daar niet door hun advocaat op attent gemaakt,
- dachten dat de advocaat of mediator dat voor hun geregeld had,
- dachten dat de pensioenuitvoerder dat automatisch voor hun geregeld had,
- stond in het convenant en dan was het toch geregeld,
- zijn het expres vergeten.

Mijn mening:
De Nederlandse Staat eet van twee walletjes.

Of de uitkering van het pensioen nu door de pensioenuitvoerder gebeurt of door de verzekerde zelf, voor de Nederlandse Staat zou dat naar mijn mening kostenneutraal moeten zijn. Over hetzelfde uitbetaalde pensioen wordt nu twee keer zorgpremie geheven, dus beide ex-partners betalen. Het één keer uitbetaalde pensioen weegt twee keer mee in verschillende huishoudens voor het vaststellen van de drempel voor aftrek van de Specifieke Zorgkosten en het verlenen van toeslagen.

Het Boon van Loon arrest is uiteindelijk de basis geweest voor de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Het is uitermate merkwaardig om vast te stellen dat de Nederlandse Staat het verlenen van toeslagen of het heffen van zorgpremies afhankelijk gemaakt heeft van de vraag of het met de ex-partner te verrekenen of te verevenen pensioen door de pensioenuitvoerder wordt uitgekeerd of rechtstreeks uitgekeerd wordt door de ene aan de andere partner.

Of men nu gescheiden is voor 1 mei 1995 of na 1 mei 1995, in beide situaties gaat het om inkomen dat opgebouwd is tot de datum scheiding en op de pensioendatum verevend of verrekend dient te worden met de ex-partner.

De Wet- en Regelgeving dient zo snel mogelijk aangepast te worden en zo mogelijk met terugwerkende kracht.

Vakstudie Inkomstenbelasting 2001:

Het pensioen wordt dan in zijn geheel volgens art.3.80 wet IB 2001 jo. art.3.81 Wet IB 2001 jo. art. 2. eerste lid, Wet LB 1964 jo. art. 10 Wet LB 1964 bij de pensioengerechtigde in de belastingheffing getrokken. De andere ex-partner heeft in dat geval echter volgens art.2. zesde lid. WetVPS jegens de pensioengerechtigde een recht op uitbetaling van de helft van de pensioentermijnen voorzover deze voortvloeien uit aanspraken die tijdens het huwelijk tot het moment van scheiding zijn opgebouwd. Bij de ex-partner wordt deze 'doorbetaling' volgens art. 3.101, eerste lid, onderdeel b, Wet IB 2001 in de belastingheffing betrokken als een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende periodieke uitkering. Bij de pensioengerechtigde wordt deze 'doorbetaling' volgens art. 6.3, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 als onderhoudsgave tot de PGA aftrekposten gerekend.

Het door te betalen pensioen wordt voor de drempelberekening wel in aanmerking gekomen omdat deze berekening voorafgaat aan de aftrek van de PGA. De conclusie is derhalve terecht dat daardoor een drempelberekening zodanig kan uitpakken dat een aftrek van bijvoorbeeld ziektekosten niet meer mogelijk is.De conclusie is ook terecht dat de facto over niet afgetrokken kosten een heffing berekend wordt.

Begrippen:

Toetsingsinkomen - komt overeen met het begrip 'verzamelinkomen' van de inkomstenbelasting
Verzamelinkomen - kunt u vinden op de achterkant van uw aanslagbiljet

2014.04.24 - Brief verstuurd naar De Minister van Financien over dit onderwerp.
Gevraagd om de Wet- en Regelgeving aan te passen

2014.06.02 - Beantwoord door de Algemeen Directeur Belastingen namens de Staatssecretaris van Financien.
Doet verzoek af als het verzoek tot het toepassen van de hardheidsclausule. Heeft het in zijn antwoord alleen over de groep gescheiden tot 1 mei 1995 en vergeet gemakshalve de groep(en) na 1 mei 1995.

2014.06.05 - Opnieuw brief naar de Staatssecretaris van Financien.
Verzoek nu specifiek gericht op mensen gescheiden na 1 mei 1995.

2014.07.24 - Wordt wederom beantwoord door de Algemeen Directeur Belastingen namens de Staatssecretaris
Geeft aan dat de wetgever niet heeft voorzien in een aparte regeling voor de situatie van de groepen zoals ik die bovenstaand aangegeven heb. De wetgever heeft uitdrukkelijk gekozen voor een systeem dat uitvoerbaar is en zo min mogelijk uitzonderingen bevat. Verwijst tevens naar een brief van 5 december 2008 van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin de Tweede Kamer geinformeerd over de dubbele zorgpremie. Geeft aan dat de Tweede Kamer geen reden zag de Wetgeving op dit punt aan te passen.

NB. In de brief wordt niets vermeld over alle inkomensafhankelijke premies of drempels zoals bijvooorbeeld de drempel voor het aftrekken van Specifieke Zorgkosten.

2014.09.25 - Brief verstuurd naar het College voor de Rechten van de Mens
Verzocht aan het College of zij met mij van mening zijn dat de wettelijke regels voor gelijke behandeling overtreden zijn en in hoeverre zij ervoor kunnen zorgen dat onze wetgever stappen neemt om de rechtsongelijkheid weg te nemen.

2014.10.06 - College voor de Rechten van de Mens verstuurd brief naar PensioenScheiden
Het College heeft niet de bevoegdheid om individuele klachten over mensenrechten in behandeling te nemen, tenzij de klacht valt onder het bereik van de gelijkebehandelingswetgeving. In deze situatie wordt aangegeven dat er sprake is van zogenoemd 'eenzijdig overheidshandelen' en dat valt niet onder de gelijkebehandelingswetgeving. Onder eenzijdig overheidshandelen vallen handelingen die behoren tot de typische taken van de overheid, zoals het uitvoeren van regelgeving en wetten. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever geweest om dergerlijke handelingen buiten de rijkwijdte van de gelijkebehandelingswetgeving te laten vallen, met uitzondering van onderscheid op ras bij de sociale bescherming.

Dat betekent overigens niet dat het de overheid vrij staat te discrmineren. Zo kan eenzijdig overheidshandelen -door de rechter- worden getoetst aan het algemeen geformuleerde discrminatieverbod, zoals neergelegd in artikel 1 van de Grondwet en in verdragen waarbij Nederland partij is.

Wat kunt u doen zolang de wetgeving hierop niet is aangepast

Als alleen u of uw ex-partner aan u uitkeert, helemaal niets. Als u beiden aan elkaar uitkeert, met uw ex-partner afspreken, als dat mogelijk is, om het aan de ex-partner uit te keren bedrag te verminderen met de te verrekenen uitkering van de ander. Hier zitten wel wat haakjes en oogjes aan. Op het moment dat het te verrekenen pensioen wijzigt, als gevolg van indexatie of bijvoorbeeld gekort wordt, dient het te verrekenen pensioen aangepast te worden. Over en weer dient u aan te geven met welk percentage het te verrekenen pensioen is aangepast.

Laatst aangepast : 30 januari 2015

 

Terug naar: PensioenScheiden op Open Brief 2015.10.10